KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA

İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri, tedarikçi, çalışan, işyerin ziyaretçileri vb. tüm iletişim içinde olduğumuz kişilerin bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.

Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, sizlerden herhangi bir vesile ile aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde, Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir. Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir:

Unvan : Say Endüstriyel Ürünler ve Dış Tic. A.Ş.

Adres : Kargalı Hanbaba OSB Mah. Organize San. 1.Yol No:21 HENDEK/SAKARYA

Ticaret Odası Bilgisi : Sakarya Ticaret Odası – Sicil:27110

Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası, sizlerle olan irtibatımızın sağlanması çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz teklif formları, iletişim formları, kartvizitleriniz, iş başvuru formları, şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler veya şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Veri Sahipleri’nin şirketimizin yönettiği www.klapp.com.tr internet sitesinden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için,internet sitesine girişte verilen onaya bağlı olarak Çerezler (cookie’ler)kullanılmaktadır. Çerez (cookie), ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafındantarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metindosyalarıdır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Bu konuda ilk olarak belirtmek isteriz ki, Şirketimiz ile paylaşacağınız tüm kişiselverileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı,sınırlı ve ölçülü şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ileişlenecektir. Bu temel esas çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden kişiselverileriniz, sizinle ile olan iletişimimizin geliştirilmesi, sözleşmelerimizin ifasınınsağlanması, iletişim için adres vb. diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, ticarifaaliyetlerimiz hakkında bilgi aktarabilmek, müşteri memnuniyetini artırmak,çeşitli pazarlama faaliyetlerinde kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirmek,yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, mevzuat tarafından öngörülen sairyükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, resmi ve dini bayramlarınızı tebrikedebilmek, işyeri güvenliğini sağlayabilmek gibi amaçlar için işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-postaadresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız,vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, paylaşılmasına onayverdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veyadolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?

Şirketimizce, kullanılan kişisel verileriniz, aramızdaki sözleşmesel ilişkilerinifasına yönelik olarak grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacı ile işortaklarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz ve işbirliği yapmaktaolduğumuz sair üçüncü kişilerle (kargo, kurye firmaları, vb. hizmet sunanşirketler) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmimakam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçlaüçüncü kişilere devir edilmeyecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  3. Kişisel verilerin işlenme amacınıve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizinsilinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişiselverilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analizedilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itirazetme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararauğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize veya posta adresimize Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz. SAY A.Ş., talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin SAY A.Ş. tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler SAY A.Ş. tarafından talep edilebilir.

 Posta adresi: Kargalı Hanbaba OSB Mah. Organize San. 1.Yol No:21 HENDEK/SAKARYA

E- posta adresi : info@klapp.com.tr

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz. Taleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekildeyazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgilerinizile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır?

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Süreli şekilde açık rızanın mevcudiyeti halinde, sürenin sonunda kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Sözleşmesel bir ilişkinin varlığı halinde kanuni zamanaşımı süreleri sonuna kadar kişisel veriler muhafaza edilmektedir.

İş hukuku mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, iş güvenliği mevzuatı, vergimevzuatı, gümrük mevzuatı vb. kanuni sürelerin varlığı halinde, ilgili kanunisürelerin bitiminden sonra kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Şirketimiz işyerlerindeki kamera kayıtları 10 günlük dönemler halinde silinmektedir.

Şirketimize giriş ve çıkışlarda oluşturulan kayıtlar, 120 günlük dönemler halindesilinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, onayıngeri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığasunulmak üzere 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

Size bir kampanya haberimiz var!
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır